Marmorhallen på Frederiksberg Campus

3. Samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt

KU’s aktiviteter skaber stor værdi for samfundet, og universitetet skal blive endnu bedre til at vise værdien af forskning og uddannelse. En række af verdens store udfordringer kalder på tværfagligt samarbejde. Der skal yderligere fokus på at bringe viden i spil på tværs af fag og sektorer i samarbejde med vidensintensive organisationer og virksomheder nationalt og globalt.

Universitetet skal være med til at sikre, at mulighederne i den digitale udvikling udnyttes og udforske de etiske, sociale og kulturelle problemstillinger, der følger med digitalisering og globalisering.

KU skal være internationalt kendt som en åben og ambitiøs vidensinstitution. KU’s kandidater skal tilegne sig internationale kompetencer og globalt udsyn, og studerende og videnskabelige medarbejdere skal lade sig inspirere af omverdenen og klædes på til at bidrage til et samfund i hastig forandring.

3.1. Løsninger på det globale samfunds udfordringer

Solid kernefaglighed og stærke kompetencer til at samarbejde er en forudsætning for, at KU kan bidrage til en bæredygtig og positiv udvikling i Danmark og globalt. Universitetet har et ansvar for at bidrage til at løse store samfundsmæssige udfordringer, som de blandt andet er defineret i FN’s verdensmål.

Med udviklingen inden for eksempelvis migration, sundhed og livsstil, demografi, klima og globale konflikter står vi over for accelererende komplekse problemstillinger, der kræver solid forskningsbaseret kernefaglighed og problemløsning på tværs af discipliner i en ny digital virkelighed.

VI VIL

  • Styrke de studerendes muligheder for at få en tværfaglig kompetenceprofil ved at fjerne strukturelle barrierer samt øge det tværgående uddannelsessamarbejde
  • Øge antallet af ph.d.-stillinger knyttet til tværfaglige samfundsmæssige problemstillinger
  • Tage initiativ til udviklingsprojekter med afsæt i konkrete samfundsproblemer, hvor forskellige fagdiscipliner og samarbejdspartnere bidrager til løsning af konkrete udfordringer
  • Forbedre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes muligheder for at udnytte potentialet i digitalisering og adgang til store datamængder på tværs af universitetet og med vores samarbejdspartnere

3.2. Viden i samspil

Vi skal udnytte potentialet i fokuserede forpligtende partnerskaber med både universiteter, fonde, virksomheder og offentlige organisationer – både nationalt og globalt. KU indgår i en række internationale universitetsalliancer og samarbejder med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer inden for mange forskellige fagområder. På den måde skaber vi viden til og sammen med omverdenen og bidrager blandt andet til at tiltrække vidensintensive jobs til Danmark, metropolregionen Greater Copenhagen og København og til at skabe virksomheder baseret på ny viden og opfindelser fra universiteterne.

VI VIL

  • Indgå partnerskabsaftaler om forskning og uddannelse med de bedste universiteter i verden
  • Udvikle vores dialog og samarbejde med virksomheder og andre relevante aktører, blandt andet med henblik på at udbygge et velfungerende innovationsøkosystem af internationalt format

3.3. Åbenhed og offensiv debatskabelse

KU vil præge samfundsudviklingen og sikre åbenhed om forskningsresultater. Vi skal synliggøre den værdi, KU’s forskere og studerende bredt set bidrager med til det danske samfund og til løsninger på nationale og globale udfordringer. Det gælder både den langsigtede forskning og analyser af den aktuelle samfundsudvikling.

Vi skal være med til at skabe en kultur, der anerkender konstruktiv dialog og kritisk tænkning med afsæt i forskningsbaseret indsigt. Vi sætter viden i spil i den offentlige debat, involverer borgerne i forskningen og bidrager til, at politiske beslutninger tager afsæt i det bedst mulige vidensgrundlag.

VI VIL

  • Målrette universitetets eksterne formidling og dialog med omverdenen, så vi viser forskningens og uddannelsernes værdi for samfundet og bringer nye forskningsresultater i spil
  • Øge vores bidrag til open science, herunder blandt andet open access, open data og citizen science, som et af omdrejningspunkterne for øget global vidensudveksling

3.4. Bidrag til et sammenhængende uddannelsessystem

KU uddanner fremtidens kandidater, men har også et medansvar for at sikre adgang til læring og uddannelse for den enkelte gennem hele livet. En bedre brobygning og sammenhæng i uddannelsessystemet kan medvirke til kvalificering af KU’s studerende, mindske frafald og skabe bedre overgange for de kandidater, der selv skal undervise efter endt uddannelse.

Folkeskoler, gymnasier og professionshøjskoler er centrale aktører, som vi skal samarbejde med om bedre uddannelsesparathed for de studerende og om udvikling af fag og fagdidaktik for undervisere i hele uddannelsessystemet. Vi vil endvidere tilbyde mulighed for efter- og videreuddannelse på relevante områder. 

VI VIL

  • Bidrage til sammenhæng i det danske uddannelsessystem gennem udvikling af fag og fagdidaktik samt brobygning til gymnasieskolen
  • Udvikle relevante tilbud inden for efter- og videreuddannelse, blandt andet ved at udnytte de digitale muligheder for videndeling, for eksempel ved at kombinere e-læring med andre undervisningsformer