Institutter

Oversigt over alle institutter ved Københavns Universitet
(fordelt på fakulteter). Centre og skoler er ikke medtaget her.
Se i stedet oversigten over forskningscentre og skoler.

Det Humanistiske Fakultet

Det Juridiske Fakultet 

Fakultetet er organiseret som et enhedsfakultet uden institutter. Afdelinger og centre hører direkte under fakultetet.
Se oversigten over centre og serviceenheder på Det Juridiske Fakultet.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Teologiske Fakultet

Fakultetet er organiseret som et enhedsfakultet uden institutter og med afdelinger direkte under fakultetet.
Se oversigten over afdelinger og centre på Det Teologiske Fakultet.


Om institutterne

Institutterne er arbejdsplads for langt de fleste på universitetet, og det er her forskere og studerende har deres daglige gang.

Der er en del variation hvad angår struktur og opgavefordeling på institutniveau, men hvert institut dækker et eller flere forskningsområder og leverer undervisere til universitetets uddannelser.

De fleste institutter danner ramme om flere forskellige uddannelser. Enkelte steder er uddannelserne dog forankret på fakultetsniveauet, og de enkelte institutter bidrager med undervisning til forskellige dele af den samlede uddannelse.

To fakulteter – det juridiske og det teologiske – er såkaldte "enhedsfakulteter". Det vil sige, at de ikke er opdelt i institutter, men at fakultetet så at sige udgør et samlet institut. Deres afdelinger og centre hører således direkte under fakultetet.

I de senere år har universitetet besluttet at sammenlægge en del institutter. Det betyder, at mange institutter i dag har valgt at oprette afdelinger, der inden for det samlede institut udgør rammen om forskning og undervisning.

Centre, projekter og forskningsenheder

Ud over fakulteter og institutter huser universitetet en række centre, tværgående projekter og andre enheder, der typisk arbejder målrettet med forskning inden for specifikke emneområder eller løser særlige udviklingsopgaver. Mange af disse enheder er finansieret af eller drives i samarbejde med andre forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder eller private virksomheder og fonde.
Se oversigten over forskningscentre og skoler.