Til gavn
for flere

Forord

Vi er stolte af at kunne præsentere en ny strategi for Københavns Universitet. Med strategien sætter vi en klar retning for universitetet frem mod 2030. Vi vil være til gavn for flere og åbne os for omverdenen. Vi skal blive ved med at udvikle rammerne for nysgerrighedsdrevet forskning. Vi skal tilbyde forskningsbaseret uddannelse og livslang læring i verdensklasse.

Vores fremragende forskning og dygtige studerende skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, svare på globale og lokale udfordringer og skabe nye arbejdspladser.

En stor tak til alle engagerede medarbejdere og studerende på universitetet, som gennem hele året har bidraget med kritiske kommentarer, nye perspektiver og opmuntrende ord – alt sammen har medvirket til at skubbe strategien i den rigtige retning. Vi har også fået vigtige bidrag fra eksterne samarbejdspartnere, som har fastholdt vores fokus på omverdenen.

Vi sætter i bevægelse nu for at opfylde vores ambitioner i 2030. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet om realiseringen af strategien med jer.

Merete Eldrup
Formand for bestyrelsen
Formand Merete Eldrups signatur
Henrik C. Wegener
Rektor
Rektor Henrik Wegeners signatur

Indledning

Københavns Universitet skal være til gavn for flere.

Fremragende forskning, uddannelse og innovation skal skabe ny viden, oplyse den enkelte og bidrage til velfærd, velstand og et bæredygtigt samfund. KU skal udvikle viden og løsninger i samspil med omverdenen.

KU skal styrke sin position som internationalt førende forskningsuniversitet. KU er et mangefacetteret universitet, hvor der er en mangfoldighed af faglige discipliner, mulighed for specialisering og forskning af højeste kvalitet. Det er universitetets fundament og nødvendigt for, at universitetet kan indfri sine ambitioner på både kort og lang sigt.

KU skaber værdi ved at levere forskning og kandidater på højeste internationale niveau. Nysgerrighedsdrevet forskning funderet på akademisk frihed er basis for både grundforskning, forskning med et erklæret sigte og innovative forskningsmissioner. Universitetets kandidater, ph.d.er og postdocs bidrager til dannelse og bringer ny viden og forskningsbaserede arbejdsmetoder ud på arbejdsmarkedet og ind i erhvervslivet.

Den bæredygtige omstilling kræver store forandringer i samfundet og hverdagslivet. Den geopolitiske virkelighed ændrer sig, og det er udfordrende at navigere i internationalt samarbejde. Den digitale transformation af samfundet rummer store muligheder, men fordrer ny viden og nye kompetencer. Disse komplekse samfundsudfordringer kræver kritisk tænkning og velunderbyggede løsninger. KU forpligter sig til at bidrage til samfundsudviklingen gennem forskning, uddannelse og innovation.

Ambitioner

Strategien fremhæver tre ambitioner for de kommende år, hvor KU særligt har behov for at udvikle sig: KU vil være det bedste sted for de bedste idéer, være løsningsorienteret og innovativt samt være livslang læringspartner. Det er ambitioner, der kun kan virkeliggøres gennem en fælles indsats på tværs af universitetet. Strategien er for hele KU, men den vil berøre forskellige dele af universitetet på forskellig vis.

Bæredygtighed, herunder økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed, er så vigtig for samfundets og universitetets udvikling, at det indgår som et centralt element i realiseringen af alle tre ambitioner. KU vil sætte ind på alle fronter med fremme af aktiviteter, der kan medvirke til at imødegå blandt andet klimaforandringer og biodiversitetskrise.

Det bedste sted for de bedste idéer

Københavns Universitet vil være det bedste sted for nysgerrighedsdrevet forskning og udvikling af idéer, der har potentiale til at kunne lede til videnskabelige nybrud. På KU skal der være plads til vilde idéer, utraditionelle eksperimenter og nyskabende samarbejder, der udfordres og afprøves af fagfæller efter videnskabelige standarder. Den bedste forskning kræver tid til fordybelse, og KU vil skabe rum for, at universitetets forskere kan koncentrere sig om at arbejde på de bedste idéer. De bedste idéer og nye kompetencebehov opstår ofte på tværs af eksisterende faggrænser, og KU vil styrke mulighederne for at udnytte den forskningsmæssige bredde til interdisciplinære nybrud og uddannelsesinitiativer på tværs. Universitetets studerende skal mødes af engagerende undervisning og uddannelser, der løbende udvikles i lyset af KU’s uddannelsesstrategiske pejlemærker.

KU skal skabe gunstige rammer for den enkeltes udvikling ved et stærkt fokus på fagligheden og ved at styrke mulighederne for mobilitet og tværgående samarbejder. KU skal være anerkendt for et attraktivt studiemiljø karakteriseret ved høj trivsel, hvor man indgår i fællesskaber og understøttes i sit faglige og sociale engagement i sin uddannelse. KU’s arbejdsmiljø skal være attraktivt og stimulere udvikling, nytænkning og kvalitet i medarbejdernes hverdag.

Universitetets forskning finansieres i stigende grad af eksterne midler, herunder særligt private fondsmidler. I et ændret finansieringslandskab vil KU bidrage til udviklingen af samarbejde om forskningsfinansiering med offentlige og private fonde. Det skal understøtte, at eksterne midler bidrager til, at hele universitetet kan frembringe nye idéer og bedrive uafhængig, nysgerrighedsdrevet og samfundsrelevant forskning, uddannelse og innovation på højeste niveau.

Et innovativt og løsningsorienteret universitet

Københavns Universitet vil – i fællesskab med samarbejdspartnere – bidrage til, at fremragende forskning og dygtige studerende danner basis for innovation, der udvikler nye løsninger, som svarer på samfundsudfordringer og skaber nye arbejdspladser.

KU skal blive bedre til at omsætte ny viden og forskningsbaserede idéer til bæredygtige løsninger. KU vil understøtte innovativ undervisningsudvikling og -praksis, der kan anspore til løsningsorienteret tænkning blandt universitetets dimittender.

KU skal styrke kulturen og rammevilkårene for innovation, entreprenørskab og samarbejde med erhvervslivet. KU vil investere i og være med til at udvikle et mere sammenhængende innovationsøkosystem på universitetet, i København, i resten af Danmark og i Nordeuropa. Målet er at understøtte forskere og studerende hele vejen fra idé til virksomhed og at styrke samarbejde med organisationer, myndigheder og virksomheder.

Livslang læringspartner

Københavns Universitet vil imødekomme samfundets stigende behov for kompetenceudvikling og være livslang læringspartner for den enkelte. KU vil tilbyde forskningsbaseret uddannelse i verdensklasse på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau samt efter- og videreuddannelse i hele arbejdslivet.

KU skal sikre en efterspørgselsorienteret og professionel understøttelse af sine aktiviteter som livslang læringspartner og skabe et internationalt attraktivt uddannelsesudbud, der kan udbrede universitetets mangefacetterede forskning til langt flere end i dag. KU vil understøtte udbredelsen af kompetencer inden for bæredygtighed.

Udbuddet af efter- og videreuddannelse skal gensidigt berige forskning og uddannelse gennem faglig inspiration, didaktisk udvikling og netværksskabelse.

Hertil vil KU have et rigt udbud af folkeoplysningsaktiviteter og bidrage til den offentlige, demokratiske samtale, almen dannelse og begejstring for videnskaben.

– På KU skal vi være klar til at forfølge de allerbedste idéer, lige når vi får dem – også selvom der ikke er andre, der tror på dem, siger rektor Henrik C. Wegener. Til venstre: Jesper Nerlov, Chief Technology Officer, Topsoe
– Vi skal øve os på at læne os lidt mere ud af universitetet, når vi har et godt resultat. Forskerne er de bedste til at hjælpe viden ud af universiteterne, siger prorektor for forskning, David Dreyer Lassen. Til venstre: Henrik Kai Hansen, direktør, Lehnsgaard Rapsolie
– Det er ikke nok at tænke uddannelse som et kørekort til et langt arbejdsliv. Vi skal være der hele vejen, siger prorektor for uddannelse, Kristian Cedervall Lauta. Til venstre: Birgitte Brix Bendtsen, Chief People Officer, Better Energy

Forudsætninger

Universitetets virke udfoldes i en verden med vedvarende kulturelle og samfundsmæssige forandringer, der kræver løbende opmærksomhed for at sikre, at KU kan opfylde sin rolle som central samfundsaktør. Universitetet vil derfor kontinuerligt arbejde for at forankre og styrke seks forudsætninger for både universitetets generelle virke og for arbejdet med strategiens ambitioner.

Akademisk frihed

Universiteterne er betroet akademisk frihed med henblik på at sikre de bedste vilkår for at frembringe og formidle ny viden og for at sikre vedvarende kritisk diskussion af eksisterende viden, normer og praksis. Akademisk frihed gælder både forskning og undervisning, og det er ledelsens ansvar at understøtte god videnskabelig praksis. Universitetets demokratiske kultur og værdiskabelse skal understøttes gennem løbende medinddragelse.

Diversitet, lighed og inklusion

Et universitet skal kendetegnes ved kreativitet, nysgerrighed og udsyn, og det sikres ved, at alle på universitetet har mulighed for at bidrage. Det styrker kvaliteten af forskning, uddannelse og innovation. Diversitet, lighed og inklusion vil være prioriterede indsatsområder på tværs af hele KU’s virke. Universitetet skal i endnu højere grad være et attraktivt studiested og en international arbejdsplads, hvor sproglige og kulturelle forskelligheder udfoldes. Medarbejdere, forskere og studerende skal føle sig velkomne uanset baggrund, orientering og behov.

Bæredygtig infrastruktur og drift

Københavns Universitet er ambitiøs i sin stræben efter at omstille sig til en mere klimavenlig organisation. KU har allerede fastsat overordnede målsætninger, der adresserer væsentlige udfordringer inden for klimaaftryk, anvendelse af ressourcer og biodiversitet på campusarealer. I strategiperioden skal universitetet omsætte sine målsætninger til konkrete handlinger og politikker. KU skal aktivt bruge den viden, der udvikles af universitetets forskere og omverdenen i den grønne omstilling. KU skal skabe rammer, der gør det lettere for studerende og ansatte at arbejde med grøn omstilling på universitetet.

Globalt udsyn

Københavns Universitet vil sætte viden i spil i international sammenhæng og bidrage til en bedre og mere bæredygtig verden. Det skaber værdi for forskning og uddannelse, at KU’s forskere publicerer og samarbejder med forskerkollegaer på tværs af lande og universiteter. KU ønsker at tiltrække, fastholde, udvikle og motivere de største danske og internationale forsknings- og undervisningstalenter til at arbejde på universitetet. KU fremmer studentermobilitet, tiltrækker full-degree-studerende, engagerer sig i internationale alliancer og søger nye partnerskaber med eliteuniversiteter i hele verden.

Trivsel, fællesskaber og god ledelse

KU’s vigtigste aktiv er dygtige medarbejdere og studerende, der tager ansvar for sig selv og hinanden. Universitetet skal være kendetegnet ved høj trivsel og arbejdsglæde og sikre stærke, forpligtende KU-fællesskaber. God ledelse er en vigtig forudsætning for god balance i arbejds- og studieliv. KU’s ledere skal være fagligt stærke, modige og empatiske, og der skal være attraktive vilkår for ledelse.

En sammenhængende administration

Københavns Universitet skal have en sammenhængende administration, der som en integreret del af universitetet bidrager til at løfte kerneaktiviteterne. Administrationen skal være kendetegnet ved at være brugerorienteret og effektiv samt ved en høj faglighed, gode udviklingsmuligheder og en fælles servicekultur.

Vision

Københavns Universitet vil være blandt verdens bedste universiteter, målt på kvaliteten af forskning og uddannelse, og anerkendt for excellence og intellektuel kreativitet.

Mission

Københavns Universitet er en viden- og kulturbærende institution, der, baseret på fri forskning og forskningsbaseret uddannelse på højeste niveau, skaber rammer for kritisk tænkning, sandhedssøgen og indsigt til gavn for samfundet.
Alliancepartnere