Ledelsen på Københavns Universitet

Bestyrelse

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og har til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution.
Læs mere på bestyrelsens hjemmeside.

Øverste daglige ledelse

Universitetet ledes af rektor, der er ansat af bestyrelsen.

Rektor Henrik C. Wegener, prorektor for forskning David Dreyer Lassen, prorektor for uddannelse Kristian Cedervall Lauta og universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard udgør den øverste daglige ledelse og er ansvarlige over for bestyrelsen. Den samlede øverste daglige ledelse kaldes også rektoratet.

Fakulteternes og institutternes ledelse

De faglige hovedområder, fakulteterne, ledes af dekaner, og institutterne af institutledere.

Mission og vision

Mission

KU er en viden- og kulturbærende institution, der baseret på fri forskning og forskningsbaseret uddannelse på højeste niveau skaber rammer for kritisk tænkning, sandhedssøgen og indsigt til gavn for samfundet.

Vision

KU vil være blandt verdens bedste universiteter, målt på kvaliteten af forskning og uddannelse, og anerkendt for excellence og intellektuel kreativitet.

Strategi

Københavns Universitets strategi har til formål at fastlægge rammen og retningen for universitetets fortsatte udvikling. Den strategiske rammekontrakt er indgået med Ministeriet for Uddannelse og Forskning og konkretiserer en række mål, som universitetet vil opfylde i kontraktperioden. Desuden er arbejdet med løbende og systematisk kvalitetssikring af uddannelserne en afgørende indsats på universitetet.