Forord og indledning - Et historisk godt afsæt for fremtiden

Årsfesten 2017 i festsalen på Frue Plads, City Campus. Foto: Christoffer Regild

Forord

Et årti er gået, siden Københavns Universitet (KU) fik sin første samlede strategi. Universitetet har i den tid udviklet sig og opnået store resultater. KU er blandt de universiteter i Europa, der har størst faglig bredde, forskningsdybde og sammensatte udbud af uddannelser. Vi er placeret blandt de bedste universiteter i verden. Og vi kan og vil gøre det endnu bedre.

I den første strategiperiode havde vi blandt andet fokus på at udvikle den excellente grundforskning, som alle vores aktiviteter udspringer af. Vi har styrket vores internationale position og gjort det attraktivt for medarbejdere og studerende fra hele verden at være en del af KU. Udvikling af vores forskningsbaserede uddannelser og infrastruktur var omdrejningspunktet i den anden strategiperiode, hvor vi har styrket undervisningsintensiteten og forbedret det fysiske studiemiljø.

I denne nye, tredje strategi, der løber frem til 2023, vil vi fokusere på bedre sammenhæng mellem forskning og uddannelse, mellem fagområderne og i de administrative processer. Men også på samarbejde mellem universitetet og samfundets aktører, for eksempel mellem uddannelse og praksis og mellem forskning og aftagere. Fundamentet er stærke faglige miljøer. Derfor vil vi udnytte KU’s bredde og stærke internationale position til at skabe endnu tættere relationer og tiltrække viden og talent til Danmark – til gavn for samfundet nationalt og globalt. Fokus i de kommende år vil være på talent og bedre kvalitet.

God læselyst!

Mads Krogsgaard Thomsen
Bestyrelsesformand

Henrik C. Wegener
Rektor

MISSION

Københavns Universitet er en viden- og kulturbærende institution, der baseret på fri forskning og forskningsbaseret uddannelse på højeste niveau skaber rammer for kritisk tænkning, sandhedssøgen og indsigt til gavn for samfundet.

VISION

Københavns Universitet vil være blandt verdens bedste universiteter, målt på kvaliteten af forskning og uddannelse, og anerkendt for excellence og intellektuel kreativitet.

Indledning

Et historisk godt afsæt for fremtiden

Københavns Universitet er en klassisk viden- og kulturbærende institution. Gennem fri og nysgerrighedsdrevet forskning udvider vores forskere og studerende horisonter med ny viden og er med til at præge samfundsudviklingen. Sådan har det været siden 1479. KU er ikke alene Danmarks ældste, men også blandt de først etablerede universiteter i Nordeuropa.

Universitetets kerne er den excellente forskning. At drive forskning på højeste internationale niveau er afgørende for at tiltrække, udvikle og fastholde talent. Og det er en forudsætning for at sikre gode og stabile økonomiske rammer, så universitetet kan leve op til dets nationale forpligtelse om at sikre uddannelse af højeste kvalitet.

KU er mere internationalt orienteret end nogensinde og samtidig forankret i værdier som for eksempel demokrati, ligestilling og åbenhed. Med moderne infrastruktur, en fysisk placering i hjertet af København, gennem samspillet med de vigtigste samfundsaktører, offentlige som private, og med forskning og uddannelse på allerhøjeste internationale niveau, har KU et godt udgangspunkt til at skabe værdi for samfundet. Det er en af universitetets vigtigste opgaver at sætte viden og nye indsigter i spil til gavn for det samfund og den verden, der til stadighed inspirerer og udfordrer med sine komplekse problemstillinger. KU har således både et ansvar for at sikre udviklingen af den frie og uafhængige forskning og et ansvar over for samfundets behov for løsninger og udvikling. KU skal med udgangspunkt i de stærke, kernefaglige miljøer udnytte universitetets faglige bredde og bidrage til at løse de udfordringer, Danmark, Europa og resten af verden står overfor. En interdisciplinær tilgang skal bidrage til excellent frontlinjeforskning og til uddannelse af kandidater med kvalifikationer, der afspejler fremtidens behov.

GLOBALE TRENDS MOD 2023

Verden er i forandring. Det betyder ændrede forventninger til KU. Verden påvirkes blandt andet af øget mobilitet, ændret demografi og økonomisk vækst i regioner uden for Europa.

Der er behov for at møde globale udfordringer inden for eksempelvis klima, vand, energi, sundhed, migration, falsk information og sikkerhed. Den øgede digitalisering, internationalisering og nye teknologier påvirker udviklingen af markeder, regulering og offentlige udgifter, herunder også til forskning og uddannelse.

Der vil være øget konkurrence om bevillinger til forskning, blandt andet på grund af pres på velfærdsstaten og et stigende krav om målbar værdi for pengene, politisk kontrol og administrativ styring.

Uddannelse af høj kvalitet

KU tilbyder forskningsbaserede uddannelser, der giver de studerende solid kernefaglighed og sikrer en akademisk dannelse, som er fundamentet for udvikling og læring hele livet. Det er universitetets vigtigste bidrag til samfundet. Vi skal sikre dygtige kandidater til det danske og globale arbejdsmarked i bred forstand. Det er langt fra alle, der skal uddanne sig til at blive forskere. Universitetet har derfor en særlig forpligtelse til at sikre, at kandidaterne er klædt på med både faglig indsigt og tværgående kompetencer. Arbejdsmarkedet efterlyser i stigende grad kandidater med solide faglige kompetencer, forståelse for praksis og evne til at kunne samarbejde på tværs.

Adgang til det globale vidensmarked

Vi skal være blandt de bedste i verden til gavn for hele samfundet, og det kræver fortsat opmærksomhed på at tiltrække og fastholde de bedste videnskabelige medarbejdere. Opdagelser, som virkelig ændrer verdens gang, er uforudsigelige og bliver gjort af de forskere, der evner at finde, undersøge og begribe emner, som ingen andre tidligere har berørt. Den slags forskere er sjældne, og den internationale konkurrence om at spotte, tiltrække og fastholde dem er stor.

KU’s position som et internationalt anerkendt eliteuniversitet manifesterer Danmark som et moderne videnssamfund. KU ser det som en vigtig opgave at være med til at trække både de spirende og de mere etablerede talenter til Danmark. Det er en adgangsbillet til det globale vidensmarked.

KU's styrkepositioner

  • Forskningsfyrtårne med videnskabelige medarbejdere i verdensklasse
  • Succes med hjemtag af prestigefyldte bevillinger
  • Moderne, attraktive og internationale læringsmiljøer og forskningsinfrastruktur
  • Stor søgning til KU's uddannelser, der har et godt renommé
  • Dygtige videnskabelige og tekniske og administrative medarbejdere, der udvikler og understøtter forskning og uddannelse

KU's vigtigste udviklingspotentialer

  • Fortsat udvikle et fremragende, internationalt arbejds- og studiemiljø for at tiltrække og fastholde de bedste videnskabelige medarbejdere
  • Koble uddannelserne tættere til forskning og arbejdsmarked
  • Udnytte KU’s bredde endnu bedre til at samarbejde om løsninger på komplekse samfundsmæssige problemer
  • Udvikle en digital organisation og styrke medarbejdernes og de studerendes digitale kompetencer
  • Arbejde i fælles retning og opbygge en KU-profil, der bedre kan markere universitetet internationalt

Engagerede medarbejdere og studerende er omdrejningspunktet

For at vores vision skal blive til virkelighed, skal vi have en fremragende arbejdsplads for medarbejderne og et inspirerende studie- og læringsmiljø for de studerende. Det kræver blandt andet medinddragelse i væsentlige beslutninger og processer. Alle medarbejdere er vigtige for at sikre, at de faglige miljøer har gode rammer, hvor intellektuel kreativitet og talent kan udfolde sig.

Fire fokusområder

En seksårig strategiperiode kan ikke rumme alt, men må fokusere på udvalgte områder, hvor der er størst behov for forandring og udvikling.

Vi vælger at have særligt fokus på: