Kanalen

4. Ét samlet og fokuseret universitet

Visionen om at blive et af verdens bedste universiteter indfries først og fremmest ved fortsat udvikling af KU’s forsknings- og uddannelseskvalitet. Og alle medarbejdere skal understøtte ambitionen ved at arbejde for en effektiv organisation med fokus på kerneydelserne.

På tværs af KU skal medarbejdere og studerende inspirere hinanden og gøre hinanden bedre. Det skal samtidig være let for omverdenen at trække på universitetets faglige styrker på tværs. Og internationalt skal det være tydeligt, at KU er en stærk samarbejdspartner. Det kræver, at universitetet udvikler de menneskelige kompetencer og talenter i alle medarbejdergrupper og bruger sine ressourcer så effektivt som muligt samt fungerer som en helhed. Og det kræver, at alle medarbejdere bidrager til de fælles strategiske mål samt en samlet ledelse, der kommunikerer tydeligt samt skaber rammerne for og faciliterer udvikling af hele organisationen.

4.1. Et godt studie- og arbejdsmiljø med vægt på mangfoldighed

KU er et internationalt orienteret universitet forankret i en dansk kultur med fælles værdier som tillid, ligestilling, dialog og balance mellem arbejds- og familieliv. Universitetets styrke er vores ambitiøse og engagerede medarbejdere og studerende, der alle bidrager til et miljø med kritisk tænkning og sandhedssøgen, inden for rammerne af en rummelig og anerkendende kultur med plads til mangfoldighed. Vi vil fortsætte udviklingen af KU som et universitet, hvor talenter kan udfolde sig uanset baggrund.

Det er ledelsens ansvar at sikre de gode rammer og medinddragelse, men vi skal løfte opgaven i flok – på tværs af fag og medarbejdergrupper og sammen med de studerende. Det er det bedste udgangspunkt for læring og intellektuel kreativitet, der kan løfte KU endnu længere op blandt verdens bedste universiteter.

VI VIL

 • Forbedre arbejdsmiljøet og det psykosociale studiemiljø for at fremme højt engagement og trivsel for alle
 • Øge fokus på ligestilling og mangfoldighed
 • Fremme et parallelsprogligt arbejds- og studiemiljø for at tiltrække og fastholde talenter
 • Styrke den tværgående ledelses- og medarbejderudvikling
 • Videreudvikle samarbejdsformer, der understøtter studerendes og medarbejderes medinddragelse og medbestemmelse

4.2. En sammenhængende organisation

KU skal som organisation understøtte visionen om forskning og uddannelse af højeste kvalitet og om, at forskning og uddannelse kan ske i samarbejde på tværs af hele universitetet og i samspil med omverdenen. Vi skal nedbryde økonomiske, teknologiske og administrative barrierer for samarbejde på tværs af institutter, fakulteter og administrative områder samt for eksternt samarbejde.

Universitetet skal yde service på et højt professionelt niveau. Vi skal skabe en større entydighed i processer og klarere roller og ansvar. Vi skal fortsætte eftersynet af de administrative områder med henblik på at sikre, at vi har en effektiv organisation, der altid tilstræber at friholde flest mulige ressourcer til kerneaktiviteterne. Og vi skal arbejde for, at KU har en stærk og tydelig profil, blandt andet som grundlag for at kunne tiltrække talent.

VI VIL

 • Udvikle universitetets budgetmodel og smidiggøre økonomistyringen, så den bedst muligt understøtter strategiens mål, herunder det tværgående samarbejde
 • Skabe mere intern mobilitet for medarbejderne for at opnå bedre samarbejde på tværs
 • Understøtte, at administrative og organisatoriske ændringer kan blive gennemført så smidigt som muligt
 • Sætte fælles mål for kommunikation af KU’s profil nationalt og internationalt og for en samlet branding af KU

4.3. Digitale ydelser med intern sammenhæng og brugerne i centrum

Fælles processer, systemer og infrastruktur skal understøtte forskning og uddannelse med udgangspunkt i medarbejdernes og de studerendes behov. Vi skal sikre yderligere fokus på slutbrugerne og inddrage dem i udviklingen af nye, sammenhængende digitale løsninger. Og vi skal benytte digitalisering til at skabe en mere effektiv organisation.

VI VIL

 • Optimere digital understøttelse af forskning, uddannelse, administration og service for at forbedre brugeroplevelsen og skabe større sammenhæng
 • Sikre den nødvendige digitale kompetenceudvikling af medarbejdere og studerende