Atrium

2. Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis

KU ønsker at skabe mere kreative læringsmiljøer og udvikle uddannelsernes kvalitet. Forskningen skal gennemsyre alle uddannelser, og de studerendes engagement og aktive deltagelse skal præge og bidrage til forskningen. Udviklingen af læringsmiljøerne via styrket fokus på sammenhæng mellem forskning og uddannelse er derfor central.

Universitetet uddanner til et bredt arbejdsmarked både nationalt og globalt og skal understøtte de studerendes karriereplanlægning og tydeliggøre, hvordan uddannelserne kan bruges, så den enkelte kan udfolde sit potentiale. Vi skal udvikle uddannelsernes kobling til praksis, så vi sikrer, at KU’s kandidater bringer analytisk indsigt og akademisk dannelse i spil på arbejdsmarkedet.

2.1. Læringsmiljøer med inspirerende, forskningsbaseret undervisning

Universitetets grundidé er, at den faste stab af videnskabelige medarbejdere både forsker og underviser. Det er primært i mødet mellem undervisere og studerende, at koblingen mellem forskning og uddannelse finder sted. Vi vil styrke fokus på forskningsintegrerende undervisningsformer. De studerende skal opleve en tættere interaktion med de videnskabelige medarbejdere og bidrage til at udvikle intensive læringsmiljøer. Vi skal tage udgangspunkt i en nyskabende og evidensbaseret undervisningsudvikling på tværs af KU.

Flere studerende skal have en mere aktiv rolle i forskningsaktiviteter som led i deres uddannelse, så de studerende i højere grad oplever at være en del af et forskningsfællesskab, og videnskabelige medarbejdere skal i højere grad opleve glæden ved sammen med studerende at udvikle og udfordre forskningsområder. På den måde udnytter vi styrken i at trække på nye generationers idéer og visioner for fremtiden.

VI VIL

  • Fremme udfordrende læringsmiljøer, som skaber mere rum for formelle og uformelle møder mellem videnskabelige medarbejdere og studerende
  • Skabe gode rammer for alle fagmiljøers bidrag til forskningsbasering af uddannelserne og tydeligt anerkende excellent undervisning
  • Videreudvikle modeller for inddragelse af studerende i forskningsaktiviteter og gøre det meritgivende i uddannelsen
  • Styrke og koordinere KU’s indsatser inden for pædagogik og didaktik og udbrede nye evidensbaserede undervisningsmetoder, herunder sparring, feedback og tutorials med videre

2.2. Tæt tilknytning til praksis og arbejdsmarked

Med udgangspunkt i den forskningsbaserede undervisning skal vores studerende have mulighed for at arbejde med udfordringer fra praksis. De studerende skal have mulighed for at afprøve deres faglighed undervejs i uddannelsen – for eksempel via arbejdet med cases og andre praksiselementer samt fagets egen forskningspraksis. Det udgør en vigtig del i udviklingen af de studerendes faglighed og tværgående kompetencer, så de får styrket evnen til at omsætte deres forskningsbaserede kernefaglige viden til løsning af konkrete og ofte komplekse samfundsmæssige problemstillinger.

En tættere tilknytning til praksis skal være med til at ruste de studerende endnu bedre til fremtidens arbejdsmarked. Samtidig vil det få de studerende til at øge deres kompetencebevidsthed og skabe vigtige netværk, som kan være til gavn, også efter endt uddannelse. 

VI VIL

  • Styrke de studerendes mulighed for at arbejde med praksisorienterede elementer i undervisningen, for eksempel via case- og problemorienterede undervisningsformer, der også styrker kompetencer til at samarbejde på tværs af fag
  • Understøtte de studerendes karriereplanlægning og tydeliggøre, hvordan uddannelserne kan bringes i spil på arbejdsmarkedet, herunder styrke indsatsen med at give studerende forudsætninger for innovation og entreprenørskab
  • Etablere talentprogrammer i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere nationalt og globalt

2.3. Digitale undervisningsformer

Som led i ambitionen om at styrke undervisningskvaliteten vil vi udvikle og udbrede brugen af digitale undervisningsformer. Digitale undervisningsformer skal understøtte kvaliteten af undervisningen, øge læringsintensiteten og være med til at frigøre tid til mødet mellem videnskabelige medarbejdere og studerende.

VI VIL

  • Udvikle og udbrede brugen af digitale undervisningsformer, så undervisning bliver koblet til e-læring
  • Styrke undervisernes kompetencer inden for digitale undervisningsformer og sikre videndeling på tværs af fagområder