Administrationen på Københavns Universitet

Forskning, uddannelse og formidling af viden er universitetets kerneaktiviteter. For at fundamentet og faciliteterne skal være i orden, er der knyttet en række administrative og tekniske funktioner til universitetet på forskellige niveauer og med mange forskellige opgaver.

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen udfører administrative opgaver for hele universitetet ved at stille redskaber og ekspertise til rådighed for fakulteternes og institutternes administrative arbejde. Derudover varetager fællesadministrationen rådgivnings- og sekretariatsopgaver for rektoratet, bestyrelsen, hovedsamarbejdsudvalget og de rektorale udvalg.

Afdelinger i fællesadministrationen

 • Campus Service (CAS)
  Koordinerende opgaver vedrørende bygge-, anlægs- og bygningsdriftsopgaver på universitetet og med eksterne samarbejdspartnere.

 • Forskning & Innovation (F&I)
  Viden, rådgivning og vejledning om IPR, kommercialisering, EU-programmer, ekstern finansiering og iværksætteri.

 • Fælles HR (FHR)
  Udvikling af personale, ledelse og organisation. Personaleadministration og løn. Arbejdsmiljø og krisehjælp. Personalepolitik og medarbejderguide. Udlejning af feriehuse.

 • Koncern-økonomi (ØKO)
  Universitetets administrative kerne for budget, regnskab, indkøb og controlling.

 • KU Kommunikation (KOM)
  Intern og ekstern kommunikation på universitetets fælles niveau, samt støtte til kommunikationsarbejdet på universitetet.
   
 • KU-IT (KU-IT)
  Fælles service-, drifts- og udviklingsopgaver på it- og teleområdet.

 • Rektorsekretariatet (REKSEK)
  Daglig betjening af rektoratet, det vil sige rektor og prorektor, samt af universitetsdirektøren og bestyrelsen.

 • Uddannelsesservice (US)
  Studievejledning, SU-administration, studiestatistik, diverse studieadministrative udviklingsopgaver samt kompetenceudvikling af tidligere studerende.

Find oversigt over lokaler i fællesadministrationen

Fakultetsadministrationerne

Fakulteternes administrative enheder (fakultetssekretariater) tager sig af en varieret række opgaver, for eksempel ansættelse af videnskabeligt personale, uddannelsesadministration og kvalitetsudvikling af uddannelser og administration på tværs af institutterne inden for de seks hovedområder. Du finder flere oplysninger om fakultetsadministrationerne via fakulteternes egne hjemmesider.

Institutsekretariaterne

Institutsekretariaterne sørger for den daglige sekretariatsbetjening af institutledelserne, de videnskabelige medarbejdere og studienævnene. Det er her den primære bruger- og medarbejderkontakt ligger, og det er via institutsekretariaterne, at data om universitetets mange aktiviteter indsamles til brug for den overordnede planlægning. Du finder flere oplysninger om institutsekretariaterne via institutternes egne hjemmesider.

Driftsområderne

Universitetets fysiske drift (bygningsvedligeholdelse, betjentfunktioner, rengøring, lokalereservation, AV-udstyr mv.) varetages af tre driftsområder, der dækker alle universitetets bygninger. Driftsområderne er organisatorisk placeret under fakulteterne - dog drives driftsområdet Campus Service City i fællesskab mellem Det Teologiske, Det Juridiske og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.