Ligestilling og diversitet

Københavns Universitet har et internationalt arbejds- og studiemiljø forankret i værdier som demokrati, åbenhed og ligestilling. Universitetet ønsker at tiltrække de dygtigste studerende og medarbejdere – uanset personlig baggrund. Universitetet lægger vægt på at skabe en kultur, hvor alle bliver behandlet lige, og hvor forskellighed er en styrke.

For at sikre at arbejdet med ligestilling og diversitet er datadrevet og gennemgående for organisationen har KU valgt at rammesætte arbejdet for perioden 2022-2024 i en handleplan.

Handleplanen er struktureret omkring 6 mål for arbejdet:

 1. Sikre bred inddragelse af hele organisationen i forhold til mål og retning for arbejdet med ligestilling og diversitet
 2. Verificere og styrke datakvalitet og vidensgrundlag med henblik på at fremme ligestilling og diversitet
 3. Styrke den organisatoriske viden om ligestilling og ubevidste bias
 4. Styrke organisationskulturen, særligt i forhold til forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger
 5. Understøtte lige muligheder ved rekruttering og forfremmelse
 6. Styrke den organisatoriske viden om køn i forskning og uddannelse

Arbejdet med ligestilling og diversitet er en afgørende indsats på KU. Vi har alle et ansvar for at bidrage til og sikre gode og trygge kollegiale fællesskaber med plads til diversitet og innovation. Med den nye handleplan i hånden får vi mulighed for at opkvalificere både vores organisatoriske samtaler om ligestilling og diversitet, vores vidensgrundlag og vores kompetenceniveau.

Henrik C. Wegener, rektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Københavns Universitet har i en længere årrække deltaget i den københavnske Pride, og med Strategi 2023 kom der yderligere fokus på mangfoldighed, som en kerneværdi for Universitetet.

LGBTQIA+ medarbejdernetværk

I foråret 2019 startede en gruppe medarbejdere på Københavns Universitet et netværk for LGBTQIA+. Netværket mødes så ofte der er energi til det, og har til formål at være med til at understøtte det rummelige og inkluderende fællesskab på Købehavns Universitet.

Medarbejdernetværket støttes af KU i form af midler og sekretariatsbistand fra KU’s mangfoldighedskonsulent.

Læs mere om LGBTQIA+ netværket

QUKU

Queer Union Københavns Universitet (QUKU) arrangerer events og giver rum og skaber fællesskab for queer KU-studerende og alumner.

QUKU er også dedikeret til at yde rådgivning og støtte til LGBTQIA+-studerende på KU, samt til at forbedre queer-rettigheder på KU.

Læs mere om QUKU her

 

 

Universitetet har de sidste to årtier arbejdet dedikeret med at skabe gode og trygge arbejdsplads- og studiemiljøer for alle samt forbedre kønsbalancen blandt medarbejdere og ledere.

Københavns Universitets arbejde med ligestilling har tidligere været formuleret gennem handleplaner i perioderne 2008-2013 og 2015-2018.

Første handleplan, ”Mangfoldighed – flere kvinder i forskning og ledelse”, løb i perioden 2008-2013.

Daværende rektor nedsatte i 2007 en TaskForce med formål at formulere et idekatalog med fokus på, hvordan ligestillingen på KU kunne styrkes. På baggrund af TaskForcens anbefalinger trådte KU’s første handleplan i kraft i 2008. Handleplanen fokuserede på at øge antallet af kvindelige ansøgere til forskerstillinger på KU.

Handleplanen indeholdt tre punkter:

 1. Økonomisk incitament til fakulteter og institutter
  2. Internationaliseringsstipendiater
  3. Talent- og lederudvikling

Handleplanen blev evalueret i december 2013: evalueringsrapport

Anden handleplan, ”Karriere, Køn og Kvalitet”, løb i perioden 2015-2018.
I 2012 besluttede Direktionen at nedsætte en ny TaskForce med det formål, at skabe et grundlag for nye initiativer til styrkelse af ligestilling på KU. På baggrund af TaskForcens anbefalinger tiltrådte KU i 2015 den anden handleplan.

Handleplanen beskrev indsatser for kønsmæssig balance i forskning, uddannelse og ledelse på KU og inkluderede 8 handlepunkter:

 1. Hvert fakultet udarbejdede handleplaner
 2. Ledelsesmæssigt fokus
 3. Indførelse af brug af søgekomiteer og fokus på rekrutteringsprocessen
 4. Krav om bredde i ansøgerfeltet til VIP-stillinger (mindst en af hvert køn)
 5. Ligelig fordeling og som minimum en af hvert køn i sammensætning af bedømmelses- og ansættelsesudvalg
 6. Indsats efter barsel og forældreorlov
 7. Klare karriereveje
 8. Efteruddannelse og øget viden om kønsperspektivet i forskning
 9. Undersøgelser af årsag til fravalg af KU som forskningsarbejdsplads

Handleplanen blevet evalueret i 2017: evalueringsrapport


Med afsæt i Strategi 2023 blev der i 2019 igangsat et projekt med fokus på at kvalitetssikre rekrutteringsprocesser af Faculty VIP med særligt blik for ubevidste bias. Resultaterne af projektet er indtil videre aktivitetsorienterede:

 • L80 (mødeforum for rektorat, universitetsdirektør, dekaner og prodekaner, fakultetsdirektører, institutledere samt fællesadministrationens vicedirektører) gennemførte uddannelsesforløb i diversitetsledelse
 • 75 forskere på tværs af organisationen deltog i et målrettet udviklingsforløb om ubevidste bias og adfærdsdesign
 • 10 institutter formulerede lokale handleplaner for ligestilling, som er fortløbende.

Projektet har skabt stort lokalt engagement og flere institutter/fakulteter har valgt at arbejde videre med ligestilling og diversitet. Til eksempel, se de aktuelle initiativer, som er medtaget i Københavns Universitets Handleplan for ligestilling og diversitet 2022-2023.

 

 

 

 

 

 

 

Københavns Universitet deltager aktivt i internationalt arbejde for at fremme ligestilling og diversitet i universitetsverdenen.

IARU-arbejdsgruppe

Universitetet deltager i arbejdsgruppen 'Women and Men in Globalizing Universities' under universitetsalliancen IARU (International Alliance of Research Universities).
Læs mere om IARU Women and Men in Globalizing Universities

LERU-arbejdsgruppe

Universitetet deltager i arbejdsgruppen 'The Gender Thematic Group' om køn og diversitet under universitetsalliancen LERU (League of European Research Universities).
Læs mere om LERU EDI Group

I juni 2020 var KU vært for LERU EDI Group og IARU Women and Men in Globalizing Universities' halvårlige møder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På KU er det afgørende, at alle kan udleve deres potentiale. Som universitet kan vi kun hæve barren for forskning, innovation og uddannelse, hvis studerende og medarbejdere trives. Det kræver, at vi alle tager ansvar for at skabe et inkluderende studie- og arbejdsmiljø. Ledelsen på alle niveauer har et særligt ansvar, men alle kan være med til at skabe en inkluderende og tryghedsskabende kultur på KU. 

Læs mere om KU's indsatser på KUnet.