Mangfoldighed og ligestilling

En mand og en kvinde sidder og taler sammen i et laboratorie

Ligestilling og mangfoldighed er kerneværdier for Københavns Universitet -Universitetet arbejder for at fremme en lige kønsfordeling på tværs af medarbejdere og studerende.

Henrik C WegenerDet er essentielt, at vi arbejder aktivt og målrettet med at udvikle universitetet som en mangfoldig arbejdsplads og et inkluderende studiested. Ligestilling og mangfoldighed drejer sig om talentudvikling, retfærdighed og tage et ansvar for, at der er lige muligheder for alle.

Henrik C. Wegener, rektor

Københavns Universitet ønsker at tiltrække de dygtigste studerende og medarbejdere, uanset personlig baggrund. Universitetet lægger vægt på at skabe en kultur, hvor alle bliver behandlet lige, og hvor forskellighed er en styrke. Københavns Universitet har et internationalt arbejds- og studiemiljø forankret i værdier som demokrati, åbenhed og ligestilling.

I perioden 2020-2021 styrker Københavns Universitet ligestilling og mangfoldighed ved både at indføre en række fælles handlepunkter, samtidig med at lokale initiativer stævner fra land.

Fælles handlepunkter

Ligestilling og mangfoldighed er opgaver, som skal løses i fællesskab. Derfor har Københavns Universitet, i perioden 2020-2021, valgt at indføre en række fælles handlepunkter. I perioden stilles der krav om:

  • Brug af søgekomiteer og fokus på rekrutteringsproces. Ved besættelse af alle faste forsker- og lederstillinger skal der i perioden udføres et kvalificeret søgearbejde, som afdækker mulige nationale og internationale kandidater.
  • Bredde i ansøgerfeltet. I perioden skal der ved rekruttering af forskere være mindst én af hvert køn i ansøgerpuljen.
  • Øget fokus på køn i forskning. I perioden skal Københavns Universitet sætte fokus på køn i forskning.

Ligestilling og mangfoldighed kræver ikke kun fælles handling, men også tydelig ledelsesopmærksomhed. Derfor opkvalificerer Københavns Universitet sin ledelsesgruppe i diversitetsledelse. Det sker ved et obligatorisk ledelsesudviklingsforløb i foråret 2020, hvor alle institutledere, fakultetsledelser, vicedirektører og direktion deltager.

Vi har de sidste 10 år arbejdet for at sikre større ligestilling i ledelse og forskning. Vi er kommet et stykke af vejen, men der er langt igen! Derfor opprioriterer vi nu indsatsen og fokuserer bredere end alene på køn. Skal vi lykkes, er det blandt andet vigtigt med tydelig ledelsesopbakning og uddannelse. Derfor glæder jeg mig til det undervisningsforløb i ubevidste bias, som jeg, sammen med KU’s øverste 80 ledere, skal igennem i foråret 2020.

Jesper Olesen, universitetsdirektør

Lokale initiativer

I løbet af 2019-2020 igangsætter 10 enheder på tværs af Københavns Universitets seks fakulteter lokale projekter med fokus på ubevidste bias i rekruttering. De 10 enheder gennemgår et udviklingsforløb i ubevidste bias og i forlængelse heraf, formulerer de hver især en lokal handleplan, som gælder for perioden 2020.

Lokalt engagement er væsentlig for at komme i mål med ambitionen om ligestilling og mangfoldighed. Derfor har Københavns Universitet indgået samarbejde med græsrodsorganisationen DANWISE. I løbet af 2020 sponsorerer Københavns Universitet tre workshops om køn og forskning, som afvikles af DANWISE.