Økonomi

9.387 millioner kroner i omsætning
3.073 millioner kroner i egenkapital

Indtægter 2021

Tabellen viser universitetets indtægter fordelt på forskellige formål. Tallene er taget fra det statistiske beredskab til Danske Universiteter.

Angivet i tusinde kr.

1.1 Heltidsuddannelse 2.019.764
1.1.A Aktivitetstilskud 1.334.872
1.1.B Grundtilskud 474.634
1.1.C Decentrale grundtilskud 2.058
1.1.D Småfag 8.590
1.1.E Kompensationstilskud -
1.1.F Selvbetalende studerende 45.669
1.1.G Studietilskud 67.977
1.1.H Beskæftigelsestilskud 58.619
1.1.I Kvalitetstilskud -
1.1.J Øvrige faste uddannelsestilskud 27.164
1.1.K Aktiverede (AF) 180
1.1.L Færdiggørelsesbonus -
1.2 Deltidsuddannelse 51.711
1.2.A Tilskud 12.368
1.2.B Deltagerbetaling 39.290
1.2.C Aktiverede (AF) 52
1.3 Udvekslingsstuderende 5.858
1.4 (b) Fripladser og stipendier 13.435
1.5 Øvrige uddannelsestilskud herunder tilskud fra MBU mv. 32.773
2.1 Forskning 3.039.161
2.1.A Basistilskud  3.039.161
2.1.B Sektorrelateret forskning 0
3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 3.095.862
3.1.A Danske offentlige kilder 852.360
3.1.B Danske private kilder 1.678.039
3.1.C EU 413.674
3.1.D Øvrige udenlandske kilder 151.790
3.1.E Heraf overhead 341.802
3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 102.367
3.2.A Andre tilskud 102.367
3.2.B Heraf overhead 10.736
3.3 Retsmedicin 214.504
3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 106.897
4.1 Tilskudsbevilling 48.062
4.2 Basistilskud fra UFS 23.584
5.1 Kapitaltilskud -
5.2 Øvrige formål 450.546
5.3 Administrative effektiviseringer -
5.4 Kompensation fra SEA-ordningen -169.167
6.1 Finansielle indtægter (netto) 61.435
6.2 Indtægter fra TechTrans selskaber -
6.3 Udlejning og fremleje 63.881
6.4 Øvrige indtægter 287.808

Indtægter i alt (inkl. finansielle poster)9.448.481

Årsomsætning 2021

Årsomsætning findes i årsrapporten:

Indtægter før finansielle poster (årsomsætning)

9.387.046

Angivet i tusinde kr.

Ordinære driftsomkostninger 2021

Tabellen viser universitetets omkostninger fordelt på forskellige områder. Tallene er taget fra Årsrapport 2021.

Løn - VIP 3.336.172
Løn - TAP 2.284.500
Bygningsdrift 1.725.058
Øvrig drift 1.617.700
Afskrivninger 158.114
Ordinære driftsomkostninger i alt 9.121.545


Angivet i tusinde kr.

Årsresultat 2021

Indtægter 9.387.046
Udgifter 9.121.545
Årsresultat 265.501


Angivet i tusinde kr.

Balance 2021

Tabellen viser universitetets egenkapital.

1.1 Egenkapital 3.072.556
1.2 Balancesum 8.762.309


Angivet i tusinde kr.

Formålsfordelte driftsomkostninger 2021

Tabellen viser universitetets omkostninger fordelt på formål. Tallene er taget fra Årsrapport 2021. Formålsfordelingen er udarbejdet i henhold til Uddannelses- og Forskningsstyrelsens Konterings- og fordelingsvejledning for år 2021 med tilpasninger, jf. dispensation vedrørende anvendelse af den fælles kontoplan 2021 som beskrevet i anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2021. Da formålsfordelingen er udarbejdet i henhold til årsrapportskabelon 2021, er den ikke direkte sammenlignelig med resultatopgørelsen og de øvrige noter, der er udarbejdet i henhold til årsrapportskabelon 2020, jævnfør regnskabspraksis.

Uddannelse 1.797.845
Forskning og udvikling 3.913.317
Formidling og videnudveksling 186.931
Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 289.600
Kostafdeling og kollegier 2.539
Generelle fællesomkostninger 1.028.167
Bygninger og bygningsdrift 1.903.145


Angivet i tusinde kr.

Der kan forekomme sumafvigelser på sidste ciffer på grund af afrunding af tal.