Økonomi

10.413 millioner kroner i omsætning
3.494 millioner kroner i egenkapital

Indtægter 2023

Tabellen viser universitetets indtægter fordelt på forskellige formål. Tallene er taget fra det statistiske beredskab til Danske Universiteter.

Angivet i tusinde kr.

1.1 Heltidsuddannelse 2.034.769
1.1.A Grundtilskud 478.675
1.1.B Decentrale grundtilskud 8.000
1.1.C Kompensationstilskud -
1.1.D Småfag 7.213
1.1.E Øvrige uddannelsesindtægter 13.936
1.1.F Aktivitetstilskud 1.350.608
1.1.G Studietidsgrundtilskud 75.039
1.1.H Beskæftigelsestilskud 74.999
1.1.I Kvalitetstilskud -
1.1.J Internationaliseringstilskud 12.262
1.1.K Fripladser og stipendier 14.039
1.2 Deltidsuddannelse 11.454
1.2.A Aktivitetstilskud (deltid) 11.454
1.3 Uddannelsestilskud fra andre ministerier 34.894
1.3.A Uddannelsestilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet 34.894
1.3.B Uddannelsestilskud fra andre ministerier -
1.4 Tilskud til øvrige formål 270.640
1.4.A Tilskudsregulering SEA-reform -177.437
1.4.B Andre øvrige formål 448.077
1.5 Tilskud til forskning og udvikling 3.201.268
1.5.A Basistilskud til forskning (UFM) 3.201.268
1.6 Tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening 70.728
1.6.A Basistilskud, myndighedsbetjening (UFM) 24.736
1.6.B Øvrige tilskud, myndighedsbetjening (øvrige ministerier) 45.992
1.6.C Heraf forskning -
1.7 Særlige tilskud 10.678
1.7.A Periodiserede projekttilskud via aktstykker -
1.7.B Andre særlige tilskud 10.678
2.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 3.810.092
2.1.A Tilskud til forskning fra danske offentlige kilder 1.030.970
2.1.B Tilskud til forskning fra danske private kilder 2.219.234
2.1.C Tilskud til forskning fra EU 411.952
2.1.D Tilskud til forskning fra øvrige udenlandske kilder 147.935
2.1.E Heraf overhead 403.102
2.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 138.459
2.2.A Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 138.459
2.2.B Heraf overhead 5.033
2.3 Periodiserede anlægsdonationer 0
2.3.A Periodiserede anlægsdonationer 0
2.4 Ekstern rekvirentbetaling 117
2.4.A Aktiverede 117
3.1 Kursusvirksomhed (indtægtsdækket virksomhed) 13.548
3.2 Retsmedicinske undersøgelser 224.313
3.3 Øvrigt salg af varer og tjenester 343.323
3.3.A Øvrigt salg mv. under indtægtsdækket virksomhed 108.425
3.3.B Øvrigt salg mv. under almindelig virksomhed 234.899
4.1 Deltagerbetaling, heltidsuddannelse 65.809
4.2 Deltagerbetaling, deltidsuddannelse 39.507
4.3 Udlejning af lokaler og udstyr 74.440
4.4 Salg af bygninger, grunde og materielle anlæg 407
4.5 Kostafdeling og kollegier 3.331
4.6 Øvrige indtægter 65.387
4.6.A Indtægter fra tech-trans selskaber -
4.6.B Øvrige indtægter fra 2023 65.387
5.1 Finansielle indtægter (netto) 190.268

Indtægter i alt10.603.433

Årsomsætning 2023

Årsomsætning findes i årsrapporten:

Indtægter før finansielle poster (årsomsætning)

10.413.165

Angivet i tusinde kr.

Driftsomkostninger 2023

Tabellen viser universitetets omkostninger fordelt på forskellige områder. Tallene er taget fra Årsrapport 2023.

Personaleomkostninger 6.245.935
Husleje 1.233.300
Af- og nedskrivninger 208.740
Tab ved salg af bygninger, grunde og materielle anlæg samt nedskrivninger på bygninger til salg 626
Øvrige driftsomkostninger 2.905.168
Driftsomkostninger i alt 10.593.769


Angivet i tusinde kr.

Årsresultat 2023

Indtægter 10.413.165
Udgifter 10.593.769
Årsresultat 9.664


Angivet i tusinde kr.

Balance 2023

Tabellen viser universitetets egenkapital.

1.1 Egenkapital 3.493.600
1.2 Balancesum 9.743.060


Angivet i tusinde kr.

Formålsfordelte driftsomkostninger 2023

Tabellen viser universitetets omkostninger fordelt på formål. Tallene er taget fra Årsrapport 2023. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i brev af 9. juni 2021 givet universiteterne dispensation fra den fælles årsrapportskabelon for så vidt angår opstillingen af resultatopgørelsens omkostningsside med henblik på, at universiteterne kan afrapportere omkostningerne i resultatopgørelsen artsopdelt. Dispensationen indebærer, at universiteterne samtidig i en note til resultatopgørelsen (note 5) skal inkludere en opstilling af institutionens omkostninger fordelt på formål efter samme principper som den opstilling af resultatopgørelsens omkostningsside, der fremgår af den fælles årsrapportskabelon og den tilhørende konterings- og fordelingsvejledning 2022.

Uddannelse 1.820.810
Forskning og udvikling 4.947.339
Formidling og videnudveksling 200.312
Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 321.117
Kostafdeling og kollegier 11.355
Generelle fællesomkostninger 1.079.806
Bygninger og bygningsdrift 2.213.031
Formålsfordelte driftsomkostninger i alt 10.593.769


Angivet i tusinde kr.

Der kan forekomme sumafvigelser på sidste ciffer på grund af afrunding af tal.