Økonomi

8.646 millioner kroner i omsætning
1.971 millioner kroner i egenkapital

Indtægter 2017

Tabellen viser universitetets indtægter fordelt på forskellige formål. Tallene er taget fra det statistiske beredskab til Danske Universiteter.

Angivet i tusinde kr.

1.1 Heltidsuddannelse 1.971.319
A. Bachelor/kandidat 1.775.921
B. Selvbetalende studerende 23.950
C. Færdiggørelsesbonus 158.737
D. Aktiverede (AF) 1.424
E. Småfag 11.287
1.2 Deltidsuddannelse 48.394
A. Tilskud 14.106
B. Deltagerbetaling 34.237
C. Aktiverede (AF) 51
1.3 Udvekslingsstuderende 14.527
1.4 Fripladser og stipendier 14.376
1.5 Øvrige uddannelsestilskud herunder tilskud fra MBU mv. 82.313
2.1 Forskning 2.921.986
A. Basistilskud  2.921.986
B. Sektorrelateret forskning 0
3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 2.494.912
A. Danske offentlige kilder 1.004.200
B. Danske private kilder 1.058.114
C. EU 303.492
D. Øvrige udenlandske kilder 129.107
E. Heraf overhead 346.736*
3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 134.777
A. Andre tilskud 134.777
B. Heraf overhead 2.535**
3.3 Retsmedicin 199.497
3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 79.176
4.1 Tilskudsbevilling 25.900
4.2 Basistilskud fra UBST -
5.1 Kapitaltilskud -
5.2 Øvrige formål 440.008
5.3 Administrative effektiviseringer -85.409
6.1 Finansielle indtægter (netto) 34.088
6.2 Indtægter fra TechTrans selskaber -
6.3 Udlejning og fremleje 115.838
6.4 Øvrige indtægter 189.029

Indtægter i alt (inkl. finansielle poster)

8.680.731

* ikke inkluderet i 3.1
** ikke inkluderet 3.2

Årsomsætning 2017

Årsomsætning findes i årsrapporten:

Indtægter før finansielle poster (årsomsætning)

8.646.643

Angivet i tusinde kr.

Ordinære driftsomkostninger 2017

Tabellen viser universitetets omkostninger fordelt på forskellige områder. Tallene er taget fra Årsrapport 2017.

Løn - VIP 2.962.788
Løn - TAP-FU 731.836
Løn - TAP-AS 1.228.267
Bygningsdrift 1.871.780
Øvrig drift 1.471.303
Afskrivninger 111.214
Ordinære driftsomkostninger i alt 8.377.188


Angivet i tusinde kr.

Årsresultat 2017

Indtægter 8.646.643
Udgifter 8.377.188
Årsresultat 303.542


Angivet i tusinde kr.

Balance 2017

Tabellen viser universitetets egenkapital.

1.1 Egenkapital 1.971.324
1.2 Balancesum 6.338.072


Angivet i tusinde kr.

Formålsfordelte omkostninger 2017

I tabellen kan du se, hvor mange penge universitetet årligt bruger på forskellige områder som forskning, uddannelse og administration.

Nøgletallene for universitetets omkostninger fordelt på formål er udarbejdet i henhold til en ministeriel vejledning fra december 2012, dog med bygninger udvist som særskilt formål.

De formålsfordelte omkostninger er i forhold til omkostningerne i årsrapporten teknisk reguleret, og de summerede tal er derfor ikke ens.

1.1 Heltidsuddannelse 1.068.549
1.2 Deltidsuddannelse 42.196
1.3 Øvrige uddannelser 103.521
1.4 Uddannelsesledelse og administration 428.978
2.1 Forskning 2.591.233
2.2 Forskeruddannelse 778.508
2.3 Forskningsledelse og administration 347.913
3.1 Formidling 205.095
3.2 Vidensudveksling 45.514
3.3 Forskningsledelse og administration 30.187
4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver 217.775
4.2 Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening 12.393
5.1 Ledelse og administration 582.756
5.2 Servicefunktioner -
6.1 Bygningsdrift, -administration og -service 1.980.760

Angivet i tusinde kr.

Der kan forekomme sumafvigelser på sidste ciffer på grund af afrunding af tal.