Økonomi

8.908 millioner kroner i omsætning
2.275 millioner kroner i egenkapital

Indtægter 2018

Tabellen viser universitetets indtægter fordelt på forskellige formål. Tallene er taget fra det statistiske beredskab til Danske Universiteter.

Angivet i tusinde kr.

1.1 Heltidsuddannelse 1.968.359
A. Bachelor/kandidat 1.764.139
B. Selvbetalende studerende 37.746
C. Færdiggørelsesbonus 157.438
D. Aktiverede (AF) 225
E. Småfag 8.812
1.2 Deltidsuddannelse 47.661
A. Tilskud 13.998
B. Deltagerbetaling 33.595
C. Aktiverede (AF) 69
1.3 Udvekslingsstuderende 13.332
1.4 Fripladser og stipendier 12.799
1.5 Øvrige uddannelsestilskud herunder tilskud fra UVM 77.121
2.1 Forskning 2.989.187
A. Basistilskud  2.989.187
B. Sektorrelateret forskning 0
3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 2.650.802
A. Danske offentlige kilder 942.261
B. Danske private kilder 1.224.094
C. EU 320.214
D. Øvrige udenlandske kilder 164.233
E. Heraf overhead 339.865*
3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 115.989
A. Andre tilskud 115.989
B. Heraf overhead 11.665**
3.3 Retsmedicin 202.435
3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 84.358
4.1 Tilskudsbevilling 4.267
4.2 Basistilskud fra UBST 22.902
5.1 Kapitaltilskud -
5.2 Øvrige formål 438.433
5.3 Administrative effektiviseringer -87.715
6.1 Finansielle indtægter (netto) -5.122
6.2 Indtægter fra TechTrans selskaber -
6.3 Udlejning og fremleje 81.718
6.4 Øvrige indtægter 286.249

Indtægter i alt (inkl. finansielle poster)8.902.775

* ikke inkluderet i 3.1
** ikke inkluderet 3.2

Årsomsætning 2018

Årsomsætning findes i årsrapporten:

Indtægter før finansielle poster (årsomsætning)

8.907.897

Angivet i tusinde kr.

Ordinære driftsomkostninger 2018

Tabellen viser universitetets omkostninger fordelt på forskellige områder. Tallene er taget fra Årsrapport 2018.

Løn - VIP 2.990.706
Løn - TAP 2.055.475
Bygningsdrift 1.886.870
Øvrig drift 1.576.809
Afskrivninger 126.525
Ordinære driftsomkostninger i alt 8.636.386


Angivet i tusinde kr.

Årsresultat 2018

Indtægter 8.907.897
Udgifter 8.636.386
Årsresultat 266.389


Angivet i tusinde kr.

Balance 2018

Tabellen viser universitetets egenkapital.

1.1 Egenkapital 2.275.468
1.2 Balancesum 6.543.628


Angivet i tusinde kr.

Formålsfordelte omkostninger 2018

I tabellen kan du se, hvor mange penge universitetet årligt bruger på forskellige områder som forskning, uddannelse og administration.

Nøgletallene for universitetets omkostninger fordelt på formål er udarbejdet i henhold til en ministeriel vejledning fra december 2012, dog med bygninger udvist som særskilt formål.

De formålsfordelte omkostninger er i forhold til omkostningerne i årsrapporten teknisk reguleret, og de summerede tal er derfor ikke ens.

1.1 Heltidsuddannelse 1.092.520
1.2 Deltidsuddannelse 46.912
1.3 Øvrige uddannelser 99.842
1.4 Uddannelsesledelse og administration 439.923
2.1 Forskning 2.708.508
2.2 Forskeruddannelse 729.279
2.3 Forskningsledelse og administration 370.594
3.1 Formidling 219.515
3.2 Vidensudveksling 48.752
3.3 Forskningsledelse og administration 29.812
4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver 206.111
4.2 Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening 13.775
5.1 Ledelse og administration 592.227
5.2 Servicefunktioner -
6.1 Bygningsdrift, -administration og -service 2.022.106

Angivet i tusinde kr.

Der kan forekomme sumafvigelser på sidste ciffer på grund af afrunding af tal.