Økonomi

9.640 millioner kroner i omsætning
3.437 millioner kroner i egenkapital

Indtægter 2022

Tabellen viser universitetets indtægter fordelt på forskellige formål. Tallene er taget fra det statistiske beredskab til Danske Universiteter.

Angivet i tusinde kr.

1.1 Heltidsuddannelse 1.946.782
1.1.A Grundtilskud 462.261
1.1.B Decentrale grundtilskud 2.078
1.1.C Kompensationstilskud -
1.1.D Småfag 6.960
1.1.E Øvrige uddannelsesindtægter 17.797
1.1.F Aktivitetstilskud 1.304.657
1.1.G Studietidsgrundtilskud 72.921
1.1.H Beskæftigelsestilskud 56.909
1.1.I Kvalitetstilskud -
1.1.J Internationaliseringstilskud 9.656
1.1.K Fripladser og stipendier 13.544
1.2 Deltidsuddannelse 12.722
1.2.A Aktivitetstilskud, deltidsuddannelse 12.722
1.3 Uddannelsestilskud fra andre ministerier 33.542
1.3.A Uddannelsestilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet 33.542
1.3.B Uddannelsestilskud fra andre ministerier -
1.4 Tilskud til øvrige formål 268.154
1.4.A Tilskudsregulering SEA-reform -170.857
1.4.B Andre øvrige formål 439.011
1.5 Tilskud til forskning og udvikling 3.060.729
1.5.B Basistilskud til forskning fra UFM 3.060.729
1.6 Tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening 69.783
1.6.A Basistilskud, myndighedsbetjening (UFM) 23.819
1.6.B Øvrige tilskud, myndighedsbetjening (øvrige ministerier) 45.964
1.6.C Heraf forskning -
1.7 Særlige tilskud 608
1.7.A Periodiserede projekttilskud via aktstykker -
1.7.B Andre særlige tilskud 608
2.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 3.316.924
2.1.A Tilskud til forskning fra danske offentlige kilder 904.313
2.1.B Tilskud til forskning fra danske private kilder 1.863.123
2.1.C Tilskud til forskning fra EU 403.573
2.1.D Tilskud til forskning fra øvrige udenlandske kilder 145.915
2.1.E Heraf overhead 363.095
2.2 Andre tilskud 105.329
2.2.A Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 105.329
2.2.B Heraf overhead 3.596
2.3 Periodiserede anlægsdonationer 0
2.3.A Periodiserede anlægsdonationer -
2.4 Ekstern rekvirentbetaling 0
2.4.A Aktiverede -
3.1 Kursusvirksomhed (indtægtsdækket virksomhed) 10.606
3.2 Retsmedicinske undersøgelser 219.792
3.3 Øvrigt salg af varer og tjenester 337.013
3.3.A Øvrigt salg mv. under indtægtsdækket virksomhed 94.512
3.3.B Øvrigt salg mv. under almindelig virksomhed 242.500
4.1 Deltagerbetaling, heltidsuddannelse 54.279
4.2 Deltagerbetaling, deltidsuddannelse 37.322
4.3 Udlejning af lokaler og udstyr 64.961
4.4 Salg af bygninger, grunde og materielle anlæg 705
4.5 Kostafdeling og kollegier 3.296
4.6 Øvrige indtægter 96.990
4.6.A Indtægter fra tech-trans selskaber -
4.6.B Øvrige indtægter fra 2022 96.990
4.6.C Øvrige indtægter 2007-2021 (udgået) -
5.1 Finansielle indtægter (netto) -183.239

Indtægter i alt9.456.298

Årsomsætning 2022

Årsomsætning findes i årsrapporten:

Indtægter før finansielle poster (årsomsætning)

9.639.537

Angivet i tusinde kr.

Driftsomkostninger 2022

Tabellen viser universitetets omkostninger fordelt på forskellige områder. Tallene er taget fra Årsrapport 2022.

Personaleomkostninger 5.898.162
Husleje 1.052.310
Af- og nedskrivninger 187.928
Tab ved salg af bygninger, grunde og materielle anlæg samt nedskrivninger på bygninger til salg 1.776
Øvrige driftsomkostninger 2.551.704
Driftsomkostninger i alt 9.691.879


Angivet i tusinde kr.

Årsresultat 2022

Indtægter 9.639.537
Udgifter 9.691.879
Årsresultat -52.341


Angivet i tusinde kr.

Balance 2022

Tabellen viser universitetets egenkapital.

1.1 Egenkapital 3.436.976
1.2 Balancesum 8.984.713


Angivet i tusinde kr.

Formålsfordelte driftsomkostninger 2022

Tabellen viser universitetets omkostninger fordelt på formål. Tallene er taget fra Årsrapport 2022. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i brev af 9. juni 2021 givet universiteterne dispensation fra den fælles årsrapportskabelon for så vidt angår opstillingen af resultatopgørelsens omkostningsside med henblik på, at universiteterne kan afrapportere omkostningerne i resultatopgørelsen artsopdelt. Dispensationen indebærer, at universiteterne samtidig i en note til resultatopgørelsen (note 5) skal inkludere en opstilling af institutionens omkostninger fordelt på formål efter samme principper som den opstilling af resultatopgørelsens omkostningsside, der fremgår af den fælles årsrapportskabelon og den tilhørende konterings- og fordelingsvejledning 2022.

Uddannelse 1.849.810
Forskning og udvikling 4.293.222
Formidling og videnudveksling 215.231
Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 295.337
Kostafdeling og kollegier 7.713
Generelle fællesomkostninger 1.010.155
Bygninger og bygningsdrift 2.020.410
Formålsfordelte driftsomkostninger i alt 9.691.879


Angivet i tusinde kr.

Der kan forekomme sumafvigelser på sidste ciffer på grund af afrunding af tal.