Økonomi

9.052 millioner kroner i omsætning
2.713 millioner kroner i egenkapital

Indtægter 2020

Tabellen viser universitetets indtægter fordelt på forskellige formål. Tallene er taget fra det statistiske beredskab til Danske Universiteter.

Angivet i tusinde kr.

1.1 Heltidsuddannelse 1.972.333
1.1.A Aktivitetstilskud 1.294.923
1.1.B Grundtilskud 471.254
1.1.C Decentrale grundtilskud 2.043
1.1.D Småfag 8.523
1.1.E Kompensationstilskud -
1.1.F Selvbetalende studerende 40.841
1.1.G Studietilskud 67.089
1.1.H Beskæftigelsestilskud 55.129
1.1.I Kvalitetstilskud 16.377
1.1.J Aktiverede (AF) 411
1.1.K Øvrige faste uddannelsestilskud 15.742
1.1.K Færdiggørelsesbonus -
1.2 Deltidsuddannelse 41.644
1.2.A Tilskud 11.167
1.2.B Deltagerbetaling 30.424
1.2.C Aktiverede (AF) 53
1.3 Udvekslingsstuderende 10.667
1.4 (b) Fripladser og stipendier 12.557
1.5 Øvrige uddannelsestilskud herunder tilskud fra MBU mv. 37.656
2.1 Forskning 3.036.073
2.1.A Basistilskud  3.036.073
2.1.B Sektorrelateret forskning 0
3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 2.915.933
3.1.A Danske offentlige kilder 835.964
3.1.B Danske private kilder 1.560.994
3.1.C EU 359.582
3.1.D Øvrige udenlandske kilder 159.392
3.1.E Heraf overhead 322.132*
3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 80.466
3.2.A Andre tilskud 80.466
3.2.B Heraf overhead 14.477**
3.3 Retsmedicin 202.685
3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 88.487
4.1 Tilskudsbevilling 44.076
4.2 Basistilskud fra UI 23.416
5.1 Kapitaltilskud -
5.2 Øvrige formål 433.681
5.3 Administrative effektiviseringer -
5.4 Kompensation fra SEA-ordningen -167.500
6.1 Finansielle indtægter (netto) 21.915
6.2 Indtægter fra TechTrans selskaber -
6.3 Udlejning og fremleje 69.854
6.4 Øvrige indtægter 249.655

Indtægter i alt (inkl. finansielle poster)9.073.597

* ikke inkluderet i 3.1
** ikke inkluderet 3.2

Årsomsætning 2020

Årsomsætning findes i årsrapporten:

Indtægter før finansielle poster (årsomsætning)

9.051.682

Angivet i tusinde kr.

Ordinære driftsomkostninger 2020

Tabellen viser universitetets omkostninger fordelt på forskellige områder. Tallene er taget fra Årsrapport 2020.

Løn - VIP 3.224.790
Løn - TAP 2.207.627
Bygningsdrift 1.680.601
Øvrig drift 1.593.072
Afskrivninger 138.810
Ordinære driftsomkostninger i alt 8.844.900


Angivet i tusinde kr.

Årsresultat 2020

Indtægter 9.051.682
Udgifter 8.844.900
Årsresultat 228.696


Angivet i tusinde kr.

Balance 2020

Tabellen viser universitetets egenkapital.

1.1 Egenkapital 2.712.874
1.2 Balancesum 8.536.632


Angivet i tusinde kr.

Formålsfordelte omkostninger 2020

I tabellen kan du se, hvor mange penge universitetet årligt bruger på forskellige områder som forskning, uddannelse og administration.

Nøgletallene for universitetets omkostninger fordelt på formål er udarbejdet i henhold til en ministeriel vejledning fra december 2012, dog med bygninger udvist som særskilt formål.

De formålsfordelte omkostninger er i forhold til omkostningerne i årsrapporten teknisk reguleret, og de summerede tal er derfor ikke ens.

1.1 Heltidsuddannelse 1.125.596
1.2 Deltidsuddannelse 44.539
1.3 Øvrige uddannelser 151.514
1.4 Uddannelsesledelse og administration 467.850
2.1 Forskning 2.773.045
2.2 Forskeruddannelse 746.088
2.3 Forskningsledelse og administration 456.673
3.1 Formidling 185.632
3.2 Vidensudveksling 57.598
3.3 Formidlingsledelse og administration 38.912
4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver 254.311
4.2 Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening 18.126
5.1 Ledelse og administration 594.267
6.1 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m.) 1.856.213

Angivet i tusinde kr.

Der kan forekomme sumafvigelser på sidste ciffer på grund af afrunding af tal.